ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวและเผยแพร่ดัชนีประจำปี 2566
(ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค)

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

เมษายน 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

กรกฏาคม 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566