ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวและเผยแพร่ดัชนีประจำปี 2567
(ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค)

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

พฤษภาคม 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

กรกฏาคม 2567

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567

สิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567

กันยายน 2567

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567

ตุลาคม 2567

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

ธันวาคม 2567

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2568

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 เมษายน 2567