ตารางเวลาเผยแพร่

ตารางเวลาเผยแพร่ข้อมูลของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รายการข้อมูล

ความถี่

กำหนดเวลาเผยแพร่ข้อมูล

ผู้จัดการบริการ

โทร.

แถลงข่าวสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ (ปฏิทินแถลงข่าว)

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

คณะทำงานประชาสัมพันธ์
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

0 2507 5793

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและพื้นฐาน

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

สมเดช อุดมชัย

0 2507 5850

 ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

ชลัยพร จิตตะทัต

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภครายภาค

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

สมเดช อุดมชัย

0 2507 5850

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท

เดือน

หลังจากวันแถลงข่าว 4 วันทำการ

จรีพร  รุ่งประเสริฐสุข

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

เดือน

เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พัชรี สำราญพิศ

อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ

0 2507 6711
0 2507 5823

 ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

กาญจนา โปทอง
พัชรีญา ถนอมจิตร 

0 2507 7337
0 2507 5827

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

ประพันธ์ ทีคลัง
อรอุษา เศรษฐศรีดำรง

0 2507 5822
0 2507 6719

 ดัชนีใช้คำนวณค่า K

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

ตรีพิพัฒน์ สุขารมย์

0 2507 6762

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนกลาง) 

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

อรอุษา เศรษฐศรีดำรง
วลัยพรรณ เชียงเงิน

0 2507 5816
0 2507 6707

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนภูมิภาค) 

เดือน

เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ตรีพิพัฒน์  สุขารมย์
วลัยพรรณ  เชียงเงิน

0 2507 6762
0 2507 6707

 ดัชนีราคาส่งออก

เดือน

ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนไปวันทำการถัดไป

ณรงค์  คงสังข์
มาลี หวังรุ่งโรจน์

0 2507 5821
0 2507 6708

 ดัชนีราคานำเข้า

เดือน

ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนไปวันทำการถัดไป

ณรงค์ คงสังข์
ศศิธร รักสัจจะ

0 2507 5855
0 2507 7339

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือน

เผยแพร่ตามปฏิทินแถลงข่าว

พัชรี สำราญพิศ
วลัยพรรณ กำเนิดมณี

0 2507 6711
0 2507 5812

 ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ไตรมาส

หลังจากวันแถลงข่าว 4 วันทำการ

กัลยา คงหนู
รัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์

0 2507 5808
0 2507 5819

หมายเหตุ : ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตารางปฏิทินที่กำหนดวันเผยแพร่อย่างชัดเจนตลอดทั้งปี