ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K