ความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจจากดัชนีเศรษฐกิจการค้า