ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ)