ราคาวัสดุก่อสร้าง

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง)