ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางการให้บริการข้อมูลราคาและดัชนี

- แถลงข่าวประจำเดือน (ตามปฏิทินการแถลงขาวของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า)

- บริการเผยแพร่ข้อมูลราคาและดัชนีตามช่องทางบริการต่างๆ

    1. ศูนย์บริการข้อมูลของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ชั้น 12 ห้อง 21203
        อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5793

    2. ไปรษณีย์ (กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
        563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000)

    3. โทรศัพท์สายตรง ..สายตรงเจ้าหน้าที่..

    4. โทรศัพท์อัตโนมัติ Hotline 0 2507 7000

    5. Internet ที่  https://www.price.moc.go.th

    6. Email : indexmaster@moc.go.th

    7. ศูนย์บริการของกระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด)