ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 2565

 

              อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 7.86 (เดือนกรกฎาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 7.61) โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าราคาจะลดลง รวมทั้งราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาผักสด เนื่องจากฝนตกชุก และน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายและปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อยลง ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นตามราคาประกาศหน้าฟาร์ม สำหรับเครื่องประกอบอาหารราคาสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้คำนวณจากฐานดัชนีราคาของเดือนสิงหาคม 2564 ที่ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม มีสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เตารีด เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า เป็นต้น

     ทั้งนี้เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 3.15 และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) 2565 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 6.14 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 2.16 (AoA)     

                  

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2562

              กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะคาครองชีพ ของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานกำรคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงำานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในกำรคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ มีการปรับปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......