ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมีนาคม 2567

 

       ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 107.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.47 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในอัตราที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง (เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงร้อยละ 1.11 และ 0.77 ตามลำดับ) โดยสาเหตุสำคัญของการลดลงเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านพลังงานของภาครัฐยังคงดำเนินการอยู่ ได้แก่ การตรึงราคา ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำมันดีเซล ประกอบกับการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร ได้แก่ น้ำมันพืช เนื้อสุกร และผักสด เนื่องจากฐานราคาของปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นร้อยละ 0.03 (MoM) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผักสดและผลไม้สด เนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานการณ์พลังงานในตลาดโลก ขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.79

     ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.37 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.01 (MoM) และไตรมาสที่ 1 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.44

                  

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2562

              กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะคาครองชีพ ของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานกำรคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงำานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในกำรคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ มีการปรับปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......