ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนสิงหาคม 2565

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products     by Activity) เดือนสิงหาคม 2565 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 113.7 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564  สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY) เป็นผลมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาสินค้าผู้ผลิตทั้ง 3 หมวดหลัก ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 8.7 ตามต้นทุนการผลิตที่ทยอยปรับสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งราคาวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เป็นการปรับสูงขึ้นในอัตราที่น้อยลง เนื่องจากสินค้าหลายรายการเริ่มปรับราคาลดลงตามราคาพลังงานและความต้องการของตลาดโลกที่ชะลอตัว โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 56.3 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และแร่โลหะ และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 12.1 เป็นผลจากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า หัวมันสำปะหลังสด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก ยางพารา สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากการประมง

      ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่าดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 4.7 16.4 และ 30.3 ตามลำดับ โดยมีสินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน       ที่ราคาปรับสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ หัวมันสำปะหลังสด → มันเส้น/มันอัดเม็ด/แป้งมันสำปะหลัง เนื่องจากมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อ้อย → น้ำตาลทรายดิบ → น้ำตาลทรายขาว และน้ำมันปิโตรเลียมดิบ → น้ำมันเชื้อเพลิง/เม็ดพลาสติก → ผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก

 

รายละเอียด............ 

 

คำชี้แจงการปรับปรุงปีฐานดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558

                    กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน ที่จัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มีจ านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่ 1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : CPA) ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ

รายละเอียด...........