ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนพฤศจิกายน 2566

   

         ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2566 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 111.3 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 โดยมีกลุ่มสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอ รวมทั้งกลุ่มเครื่องจักรและเครื่องมือ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 27.6 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มสินแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 เป็นผลจากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก หัวมันสำปะหลังสด ยางพารา ผลไม้ และไข่ไก่

      ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 3.7 และ 11.7 ตามลำดับ โดยในห่วงโซ่อุปทานมีสินค้าสำเร็จรูปที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต้นน้ำ/กลางน้ำ ประกอบด้วย สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า → ข้าวสารเจ้า/ข้าวนึ่ง/ปลายข้าว และ ข้าวเปลือกเหนียว → ข้าวสารเหนียว สำหรับสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกรมีชีวิต/ไก่มีชีวิต → เนื้อสุกร/ไก่สด และ เม็ดพลาสติก → บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ) /แผ่นฟิล์มพลาสติก

รายละเอียด............ 

 

คำชี้แจงการปรับปรุงปีฐานดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558

                    กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน ที่จัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มีจ านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่ 1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : CPA) ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ

รายละเอียด...........