ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) ไตรมาสที่ 4  ปี 2564 (ปี 2558 = 100)  มีค่าเท่ากับ 101.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.1 (YoY)  ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 และสูงที่สุดในรอบ 5 ปี  สาเหตุหลักเป็นผลจากต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าประเภทอาหารมีความเข้มงวดมาก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านความต้องการขนส่งสินค้าในธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจห่วงโซ่ของการท่องเที่ยว ที่ได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ รวมทั้งการขนส่งในธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนปรับสูงขึ้นทั้ง 3 หมวดใหญ่ โดยหมวดที่ส่งผลมากที่สุดเป็นหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง นอกจากนี้หมวดผลิตภัณฑ์กษตรกรรม และการประมง กลับมาสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส โดยสูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดัชนี สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (QoQ)

      ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน แบ่งตามโครงสร้างประเภทรถ (CVT : Classification of Vehicle Types) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีค่าเท่ากับ 102.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 1.9 (YoY) โดยมีปัจจัยหลักจากความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในรถหลายประเภท อาทิ รถบรรทุกของเหลว สูงขึ้นร้อยละ 3.5 รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้น 4.9 และรถบรรทุกซีเมนต์ผง สูงขึ้นร้อยละ 8.5 

รายละเอียด..........