ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

            กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

รายละเอียด...............

รายงานดัชนีย้อนหลัง.............

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัดจากปีฐาน 2562

รายละเอียด...............